Såner kirke i Akershus

Ovfs bidrag og overføringer til kirkelige formål

I 2017 bidro Ovf med 135 millioner til kirken. I tillegg til investeringer og vedlikehold av presteboliger,skilles et bidrag ut som fordeles via Kirkerådet gjennom bispedømmene. Lokale og regionale råd og grupper i Den norske kirke kan gjennom sitt bispedømme søke om økonomisk støtte til Ovf midler.

Det er Kulturdepartementet som fastsetter hvor stort bidrag Ovf skal overdføre til Kirkerådet hvert år. I 2017 var dette tilskuddet 27,2 millioner. Disse midlene fordeler Kirkerådet etter sine retningslinjer, men søknad til ovfs midler sendes vedkommendes bispedømme. 

  • Internasjonale og økumeniske organisasjoner
  • Kirkemusikk og kultur
  • Diakoni
  • Barn og unge
  • Gudstjenesteliv
  • Samisk kirkeliv
  • Andre fellestiltak

Forvaltning av landets presteboliger

Ovf eier og forvalter 363 bispe- og presteboliger som fungerer som tjenesteboliger for prester i Den norske kirke. Boligene er fordelt over hele landet og en tredjedel av disse er fredet. Mange eldre prestegårder krever betydelig vedlikehold og investeringer. I 2017 var nettoutgiftene til egne presteboliger 50,6 millioner (fratrukket husleieinntekter).

I tillegg har 213 kommunale presteboliger mottatt tilskudd til drift og vedlikehold fra Ovf. I 2017 var nettotilskuddet til kommunale presteboliger 8,3 millioner (fratrukket husleieinntekter).

Siden boplikten for prester ble avviklet første september 2015, vil en del presteboliger som verken er rekrutteringsboliger eller har betydlige kulturhistorisk verdi bli solgt. Rundt 140 av boligene er definert som vesentlige kirkelige kulturminner, og Ovf vil fortsatt ivareta rollen som ansvarlig eier for norske presteboliger.

Skriv ut