Verdal prestgård ligger på Stiklestad. Foto Jiri Havran

Ønsker at Verdal prestebolig blir Kirkens hus på Stiklestad

Etter at presteboligen ikke lenger er i bruk som prestebolig ønsker Nidaros bispedømmeråd at boligen kan utgjøre et kirkelig tyngdepunkt for regionen.

Opplysningsvesenets fond  har flere presteboliger som etter opphevelsen av boplikten er utleid i påvente av ny bruk eller nytt formål. Stiklestad utgjør et geografisk sentrum, i tillegg har stedet dype røtter tilbake til Norges kristningstid. Når Nidaros Bispedømmerådet  ønsker å gjøre " prosteboligen"  på Stiklestad om til et kirkelig samlingspunkt for to sammenslåtte prostier, er det både samfunnsnyttig og god bruk av boligen.

Skriv ut