Lesja prestegård er en av de høyestliggende prestegårdene.

Innstilling om OVF

Stortingets Familie- og kulturkomité har enstemmig sluttet seg til hovedtrekkene i stortingsmeldingen om OVF.

Hovedtrekkene i Stortingsmelding St.29 (2018-2019) innebærer at fondet skal deles mellom staten og Den norske kirke. Det er verdier med særlig kirkelig betydning som skal overføres til kirken. Staten blir eier av øvrige eiendeler i OVF. 

Like store verdier som overføres til staten, skal brukes til istandsetting og sikring av de kulturhistorisk viktige kirkebyggene. Ovf vil i tiden fremover bidra aktivt i de påfølgende prosessene.

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Opplysningsvesenets fond.

 

Skriv ut