Kart over Rødenes prestegård. Oppmålt og tegnet av R. Bødtker 1884. Fra Ovfs kartarkiv

Arkiv og kart

Opplysningsvesenets fonds arkiver er en viktig kilde til kunnskap om vårt samfunn gjennom nesten 200 år.

Mye viktig historisk informasjon

Arkivmaterialet utgjør et geografisk mangfold og inneholder store mengder informasjon av historisk, juridisk og kulturell verdi, både lokalt og nasjonalt. Arkivene gir informasjon om en mangfoldig eiendomsmasse som består av ulike typer embetsgårder, bygninger og eiendommer.

Arkivene avspeiler samfunnet

Ovfs arkiver har en betydelig samfunnsmessig verdi. I tillegg til den forretningsmessige bruken har arkivene en viktig dokumentasjonsverdi og informasjonsverdi utenfor egen organisasjon, bl.a. for historikere og forskere. Og uten tvil har Ovfs arkiver en viktig dokumentasjonsverdi for det samfunnet arkivet har blitt skapt i.

Lang arkivtradisjon

Arkivdannelsen i fondet tok form allerede før 1814. Dette ser vi spor av i de historiske arkivene som i dag er avlevert til Riksarkivet. I nyere tid har saksområdene blitt utvidet og dette har økt behovet for å forvalte arkivene som er generert ut fra saksbehandlingen.

Skriv ut