Detalj fra Skjeberg prestegård.

Mandat, bakgrunn og historie

Opplysningsvesenets fond skal skape verdier for Den norske kirke. Kapitalforvaltingen er en viktig del av dette arbeidet. Også her skal fondet opptre som en ansvarlig samfunnsaktør med lange historiske tradisjoner og langsiktige framtidige forpliktelser.

Forvaltningen av fondets investeringer i verdipapirer skjer, på lik linje med øvrig virksomhet i Ovf, i tråd med fondets overordnede strategi og hensikt:

  • Det er et mål at fondet årlig skal ha tilstrekkelig kapital for utdeling av utbytte og til oppbygging av fri egenkapital
  • Investeringsrammene fremgår av instruks for kapitalforvaltning
  • Fondets retningslinjer for samfunnsbevisste investeringer er blant annet basert på internasjonale konvensjoner og Den norske kirkes etiske grunnholdninger

Kapitalforvaltningens historie

Fondets historie kan spores tilbake til førreformatorisk tid i Norge. Starten på en aktiv forvaltning av finanskapitalen i fondet ser man med kong Oscar IIs godkjennelse av kjøp av bykredittobligasjoner i 1899.

På 1930-tallet ble en del av formuen plassert i kommuneobligasjoner og sparebankobligasjoner.

Det var imidlertid først i 1991 at fondet begynte å investere i aksjer med en kapital på mellom to og tre hundre millioner kroner. Kapitalen kom fra salg av eiendom og fortsatt overføres deler av salgsgevinstene til finansplasseringer, samt til investeringer i nye forretningsområder som eiendomsutvikling og småkraft.

Skriv ut