Detalj fra Skjeberg prestegård.

Etisk regelverk

Fondet har egne retningslinjer for samfunnsbevisst kapitalforvaltning. Disse er basert på internasjonale konvensjoner og etiske grunnholdninger i kirken.

Forankret i Ovfs mandat

De etiske retningslinjene for kapitalforvaltningen i Ovf er basert på de generelle verdiene som gjelder for den totale forvaltningen av fondets samlede verdier. Disse er igjen forankret i kirkens arbeid for å fremme menneskeverd, fred, menneskerettigheter og respekt for skaperverket.

Retningslinjer for samfunnsansvarlig finansforvaltning_2016

Guidelines for socially, responsible,financial mangagement_2016

Fondet skal etterstrebe investeringer som fremmer:

 • god forretningsskikk
 • respekt for menneskerettigheter, med spesielt fokus på urfolk/minoriteter og barn
 • ansvarlig og bærekraftig virksomhet som tar særskilte hensyn til ansattes rettigheter, miljø, klima og lokalsamfunn

Fondet skal ikke investere i selskaper som:

 • produserer masseødeleggelsesvåpen som rammer vilkårlig: landminer, klasebomber, atomvåpen, kjemiske våpen og biologiske våpen
 • bidrar til alvorlige miljøforurensning og/eller reduksjon av biologisk mangfold
 • bidrar til alvorlige brudd på FNs og ILOs konvensjoner om menneskerettigheter, særlig de som berører urfolk/minoriteter og barn

Fondet skal søke å unngå investeringer i selskaper som:

 • produserer alkohol
 • produserer tobakk
 • har gambling/spill som kjernevirksomhet
 • er involvert i korrupsjon
 • bruker kloning av menneskelig arvemateriale, befruktede egg eller aborterte fostre i medisinsk forskning eller behandling
 • bidrar til alvorlige brudd på ILOs konvensjoner om helse, miljø og sikkerhet
 • produserer pornografi og/eller er involvert i salg av pornografi
 • leverer våpensystemer som er laget for militære formål, samt selskaper som produserer våpen, så som missiler, torpedoer, bomber, artilleri, håndvåpen, elektronisk krigføringsutstyr, flammekastere og annet utstyr for krigføring
 • selv eller konsolidert med enheter de kontrollerer får 30% eller mer av sine inntekter fra termisk kull, eller baserer 30% eller mer av sin virksomhet på termisk kull

Operasjonalisering av etiske retningslinjer i kapitalforvaltningen: 

 

Skriv ut