Leie og bruk av areal

Det er mulig å leie og bruke areal hvor OVF er grunneier. Les mer her om vurderingene vi gjør i forbindelse med ulike saker før du søker.  

SØKE OM LEIE OG BRUK AV AREAL

Søk om leie og bruk av areal her

Hvilke tiltak kan man søke om?

Man kan søke om leie til det meste. De mest vanlige tiltakene er:

 • Ledning i grunn
 • Tursti, turvei og skiløype 
 • Grunnundersøkelser
 • Gapahuk og lavo
 • Arrangement
 • Riggplass
 • Båtplass
 • Parkeringsplass
 • Deponi
 • Helikopterlanding
 • Snøskuter
 • Renovasjonsanlegg
 • Trafo/ Nettstasjon
 • Metalldetektor
Hva vurderes i forbindelse med behandling av søknad?

Som stor grunneier forvalter Ovf ulike arealtyper. Vurderingene avhenger derfor av type areal som berøres.

 • Skog og utmark: Dersom tiltaket berører skog som snart skal felles eller nylig er beplantet, vil tiltaket ofte ikke kunne tillates.
 • Dyrket mark: Dersom tiltaket er til skade eller ulempe for jordbruksdrift, vil det ikke kunne tillates. 
 • Festetomt: Ovf kan ikke tillate tiltak på festetomt uten festers samtykke.
 • Vernede områder: Ovf kan ikke tillate tiltak på vernede områder uten at fylkeskommunen eller annen ansvarlig myndighet har gitt tillatelse.
 • Båndlagt areal: Der Ovf har eksisterende avtaler vil vi være restriktive med å inngå avtaler om leie/bruk av areal.

Generelt foretar Ovf en skjønnsmessig vurdering av søknaden, der momenter av betydning bl.a. er graden av inngrep og tiltakets størrelse.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Saksbehandlingstiden avhenger av hvor god dokumentasjon Ovf har for å ta en avgjørelse og hvor stor saksmengden og pågangen er.   

Hvor mye koster det å leie?

Kostnad varierer ut fra type tiltak, varighet og omfang.

TiltakKostnad
Ledning i grunn

Engangsvederlag: 

5000 NOK for 1-20 meter

10000 NOK for 21-50 meter

15000 NOK for 51-150 meter

Fra 20000 NOK for mer enn 150 meter

 

Ved større terrenginngrep kan Ovf, i enkelte tilfeller, velge å ta årlig leie istedenfor engangsvederlag.  

Tursti, turvei og skiløype

Gratis uten tekniske installasjoner. 

Fra 1500 NOK i årlig leie med tekniske installasjoner (for eksempel lys mv.)

Grunnundersøkelser

Gratis

Gapahuk og lavo

Gratis
Arrangement

0 – 30 000 NOK avhengig av arrangementets omfang og varighet. 

RiggplassIndividuelt
Båtplass

Engangsvederlag: 5000 NOK 

 

Årlig leie kan påløpe ut fra båtplassens formål, størrelse og inngrep. 

Parkeingsplass

Engangsvederlag: 5000 NOK

 

Årlig leie kan påløpe ut fra parkerinsplassens formål, størrelse og terrenginngrep. 

Deponi

Individuelt 

Helikopterlanding

Gratis
Snøskuter

Det gis ikke tillatelse til fornøyelseskjøring.

 

Ved nyttekjøring er dette gratis. 

Renovasjonsanlegg

Individuelt