I Vestfold ligger Borre prestegård som er et av Ovfs forpaktningsbruk.

Jordbruk: forpaktning og jordleige

Prestegardar med jordbruksdrift fins over heile landet. Dei representerer eit mangfald av norsk jordbruk, både geografisk og produksjonsmessig. Ovf har både forpaktingsbruk og gardsbruk med jordleige.

Prestegarden har på dei fleste stader sentrumsnær lokalisering og er i dag gjerne omkransa av tettstadar og bebyggelse. Mykje av areala som låg til prestegardane er idag nytta til bustadområde og utbygging til offentlege føremål. Samla ligg det framleis omlag 20 000 dekar dyrka mark til prestegardane. I tillegg høyrer det beiteareal til desse eigedomane.

Forpaktningsbruka

Desse er vedtekne å behalde i Opplysningsvesenets fond sitt eige, i hovudsak fordi desse bruka er tradisjonsbærarar av viktig kyrkje- og kulturhistorie.

Skriv ut