Christopher Anker var byggherre for Ringsaker prestegård som ble oppført i 1747. Prestegården på Hedmark ligger nær til den gamle middelalderkirken fra 1100-tallet.

Opphør av boplikten

Regjeringen bestemte at boplikten for prester i Den norske kirke opphørte 1. september 2015.

Stor omlegging

Frem til denne dato har hovedregelen vært at prestene skal bo i distriktet hvor de gjør tjeneste, det vil si i prostiet. Etter september 2015 vil de fritt kunne velge bolig og bosted. Dette er en stor omlegging for presteskapet og for menighetene som er vant med at presten bor i soknet eller prostiet.

Borett i stedet for boplikt

Prestene kan fortsette å bo i tjenesteboligen på samme vilkår som før, med en svært moderat husleie. Ved ansettelsen har de fått en borett så lenge de er i stillingen, mens de tidligere hadde en boplikt. Tilsvarende vil det fortsatt bli gitt fyringstilskudd når kostnadene til oppvarming overskrider gitte beløp.

Mulig fordelsbeskatning for prestene

Når prestene bor frivillig i en tjenestebolig med moderat husleie kan dette utløse en fordelsbeskatning. Naturlig nok er prestene svært opptatt av hvilken fordelsbeskatning som kan slå inn.

Samme betingelser for tjenesteboligene

Kommunene har ca. 525 presteboliger, mens Ovf i 2017 har 380 presteboliger fordelt over hele landet ca en fjerdedel av disse boligene er vedtaksfredet. Mange prester vil fortsette å bo i tjenesteboligene, og kommunene vil fortsatt få refusjon fra Ovf for å holde bolig for presten. Så lenge presten blir i stillingen, og fortsetter å bo i tjenesteboligen vil rammebetingelsene være som før.

Mulig å kjøpe tjenestebolig

Gradvis vil fondet selge flere presteboliger som det ikke er behov for som tjenesteboliger. Noen prester vil kunne være interessert i å kjøpe tjenesteboligen de bor i hvis de får anledning til dette. Ovf arbeider med å kartlegge prestenes interesse for å kjøpe sin tjenestebolig. I  2016 var det flere prester som kjøpte sin egen prestebolig. 

Mer informasjon

Det er gitt ytterligere mer informasjon til prestene om spørsmålene rundt opphør av boplikten. Boligene vil kunne selges til markedspris der det ikke er spesielle hensyn som tilsier en annen løsning. Hvis prestene ønsker å kjøpe en kommunal tjenestebolig må presten selv måtte ta kontakt med kommunen.

«Prestegårder som kulturminner for Den norske kirke» (ekstern lenke).

Skriv ut