Ringsaker kirke og prestegård, på Hedmark

Ovfs bidrag og overføringer til kirkelige formål

Forvaltning av landets presteboliger

Ovf eier og forvalter 408 bispe- og presteboliger som fungerer som tjenesteboliger for prester i Den norske kirke. Mange er eldre prestegårder som krever betydelig vedlikehold og investeringer. I 2015 var nettoutgiftene til egne presteboliger 56,6 millioner (fratrukket husleieinntekter).

I tillegg har 463 kommunale presteboliger mottatt tilskudd til drift og vedlikehold fra Ovf. I 2015 var nettotilskuddet til kommunale presteboliger 18,1 millioner (fratrukket husleieinntekter).

Som en følge av at boplikten for prester ble avviklet første september 2015 vil en del presteboliger selges. Rundt 150 av boligene er definert som vesentlige kirkelige kulturminner, og Ovf vil fortsatt ivareta rollen som ansvarlig eier for norske presteboliger.

Bidrag til kirkens IKT-løsninger

Gjennom datterselskapet Kirkepartner IKT er Ovf en bidragsyter i kirkens endringsprosess mot en fristilt kirke. Den norske kirke ønsker å samle kirkens enheter til «ett IKT-rike» der brukernes behov står i sentrum og med et enhetlig servicenivå. I 2015 bidro Ovf med 28,6 millioner i tilskudd til dette arbeidet.

Pengestøtte og overføringer via Kirkerådet

Kirkerådet får hvert år tildelt midler av Ovf, fastsatt av Kulturdepartementet. I 2015 var dette tilskuddet 24,8 millioner. Disse midlene fordeler Kirkerådet etter tydelige retningslinjer. Noen av midlene går til kirkens deltakelse i økumeniske organisasjoner. Andre går til prosjekter i regi av bispedømmene og menighetene. Prosjektene legger spesiell vekt på diakonalt arbeid, kirkelig kultur og musikk, og barn og unge.

Skriv ut