Blomster
Detalj fra Skjeberg prestegård.

Investeringsprofil

Forvaltningen av fondets verdipapirer skal preges av langsiktighet, lønnsomhet og risikospredning. I tillegg skal forvaltningen vise samfunnsansvar, være bærekraftig og ta hensyn til kirkens grunnverdier.

Omlegging av porteføljen

De siste årene har Ovf restrukturert verdipapirporteføljen. Tidligere hadde fondet stor spredning med hensyn til type aktivaklasser og investeringsstrategier som kapitalen har vært plassert i. En del av disse investeringene har hatt liten eller ingen likviditet. Disse investeringene skal som hovedregel avhendes.

Justert kjerneportefølje

Kjerneporteføljen består nå av investeringer i aksje- og rentefond, med overvekt av rentefond. Både aksje- og renteporteføljen er eksponert mot norske og internasjonale finansmarkeder.

Likviditet og risikospredning

Ovf investerer i fond med god likviditet og spredning av risiko. Fondene forvaltes av anerkjente norske og internasjonale kapitalforvaltere.

Ansvarlig profil

De finansielle hensynene i fondets portefølje komplementeres av et etisk regelverk og en aktiv oppfølging av forvalterne.

Skriv ut