To sauer
Klæbu prestegård.

Grunneierrettighetene

Opplysningsvesenets fond er blant landets største grunneiere arealmessig. Det drives mye variert virksomhet på fondets grunn, og mange forskjellige interesser må veies mot hverandre. Arealbanken forvalter grunneierinteressene på en slik måte at det er til fondets beste.

Arealbankens koordinerende rolle

Ovfs prinsipper for forvaltning av grunneierinteressene har et mer langsiktig og helhetlig perspektiv enn løpende drift, forretningsvirksomhet og forvaltning. Arealbankens rolle er å forvalte rettighetene og spille en koordinerende rolle mellom de forskjellige virksomhetsområdene i fondet, fondets datterselskaper og eksterne aktører.

Grunneierinteresser i fondets beste interesse

Når forskjellige interesser møtes på felles grunn er det viktig å sikre at grunneierrettighetene utnyttes på beste måte totalt sett. Eiendommene forvaltes innenfor Ovfs overordnede strategi for i størst mulig grad skaper verdier for fondet. En slik koordinerende funksjon er viktig, gitt Ovf historiske og framtidige forpliktelse om å skape verdier for en så stor og viktig samfunnsaktør som Den norske kirke.

Kartfunksjon og dokumentasjon

Sentralt i grunneierforvaltningen står en avansert og samordnet kartfunksjon. Arealbanken i Ovf har særskilt kompetanse innen Geografiske Informasjonssystemer

(GIS). Sammen med planarbeid, sikring av rettigheter og dokumentasjon sørger arealbanken for at databasene og kartgrunnlaget er mest mulig ajour, til enhver tid.

Skriv ut